PXI机箱

容纳​PXI​模​块,​并​将​它们​连接​至​提供​定​时​和​同步​功能​的​高性能​背​板。

PXI​机​箱​可与​PXI、​PXI Express​和​PXI​混合​模​块​兼容,​满足​大​多数​高​功耗​PXI​模​块​的​散热​要求。​您​还​可以​选择​相应​的​机​箱​选项​来​最小​化​整个​系统​声音​辐射。​机​箱​可以​提供​多​达​18​个​插​槽,​兼容​PXI​和​PXI Express​模​块,​同时​提供​交流​和​直流​电源​选项。

PXI机箱参数指标

型号 产品编号 价格

PXI

机箱类型

插槽

数量

最大系统带宽 机箱电源类型 槽冷却能力 板载时钟类型

外部

时钟

PXI Express插槽数量 混合插槽数量 PXI插槽数量 系统定时插槽 外部触发接入 冗余硬件
PXIe-1062Q 779633-01 点击了解价格 PXIe 8 3 GB/s 交流 38 瓦 VCXO 1 2 4
PXIe-1065 779730-01 点击了解价格 PXIe 18 3 GB/s 交流 38 瓦 VCXO 4 4 9
PXIe-1066DC 781812-01 点击了解价格 PXIe 18 3 GB/s 直流 38 瓦 VCXO 4 4 9
PXIe-1071 781368-01 点击了解价格 PXIe 4 3 GB/s 交流 38 瓦 VCXO 0 3 0
PXIe-1073 781163-01 点击了解价格 PXIe 5 250 MB/s 交流 38 瓦 VCXO 2 3 0
PXIe-1078 781622-01 点击了解价格 PXIe 9 1.75 GB/s 交流 38 瓦 VCXO 3 5 0
PXIe-1082 780321-01 点击了解价格 PXIe 8 8 GB/s 交流 38 瓦 VCXO 3 4 0
PXIe-1082DC 782946-01 点击了解价格 PXIe 8 8 GB/s 直流 38 瓦 VCXO 3 4 0
PXIe-1083 787026-01 点击了解价格 PXIe 5 2 GB/s 交流 58 瓦 VCXO 0 5 0
PXIe-1084 784058-01 点击了解价格 PXIe 18 4 GB/s 交流 58 瓦 VCXO 0 17 0
PXIe-1084 786397-01 点击了解价格 PXIe 18 4 GB/s 交流 58 瓦 VCXO 0 17 0
PXIe-1085 781813-01 点击了解价格 PXIe 18 12 GB/s 交流 38 瓦 VCXO 1 16 0
PXIe-1085 783588-01 点击了解价格 PXIe 18 24 GB/s 交流 38 瓦 VCXO 1 16 0
PXIe-1086 781720-01 点击了解价格 PXIe 18 12 GB/s 交流 38 瓦 VCXO 1 16 0
PXIe-1086DC 787137-01 点击了解价格 PXIe 18 12 GB/s 直流 38 瓦 VCXO 1 16 0
PXIe-1088 784782-01 点击了解价格 PXIe 9 8 GB/s 交流 58 瓦 VCXO 0 8 0
PXIe-1092 784781-01 点击了解价格 PXIe 10 24 GB/s 交流 82 瓦 VCXO 1 7 0
PXIe-1092 786991-01 点击了解价格 PXIe 10 24 GB/s 交流 82 瓦 OCXO 1 7 0
PXIe-1095 783882-01 点击了解价格 PXIe 18 24 GB/s 交流 82 瓦 VCXO 12 5 0
PXIe-1095 785971-01 点击了解价格 PXIe 18 24 GB/s 交流 82 瓦 OCXO 12 5 0